آزمون شخصیت و رغبت سنج هالند یکی از آزمونهای معتبر سازماني و شغلي در جهان است که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد برای انتخاب رشته تحصیلی و شغلی استفاده می شود. این آزمون و گزارش حرفه ای آن شش بعد شخصیتی افراد را مورد سنجش قرار می دهد که این ابعاد شامل واقع گرا، عمل گرا، جستجوگر یا متفکر، هنری یا خلاق، اجتماعی یا کمک کننده، متقاعده کننده، قراردادی یا سازمان دهنده می باشد. با گزارش 30 صفحه ای این تست و نمودارهای آن مسیر شغلی و تحصیلی خود را کشف کنید. اين پكيج براي مديران منابع انساني و مشاورين مسير شغلي مناسب است.

keyboard_arrow_up