انعقاد تفا‌هم نامه همكاری ميان سازمان مديريت صنعتی و موسسه گسترش انديشه ملل

سازمان مدیریت صنعتی به مدیر عاملی جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی و موسسه گسترش اندیشه ملل به مدیر عاملی جناب آقای مهندس محمد حسن منتجب‌نیا طی تفاهم نامه‌ای در خصوص راه اندازی مشترک پلتفرم خدمات کسب و کار در سازمان مدیریت صنعتی موافقت نمودند. طی ابن تفاهم نامه مقرر گردید مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال عاملیت اجرایی این پلتفرم را با همکاری موسسات و مراکز علمی داخلی و خارجی بر عهده گیرد.

keyboard_arrow_up