هدف جانشین ­پروری تبدیل استعدادهای کنونی سازمان به استعدادهای مورد نیاز آن در آینده می باشد.

 

جانشین­ پروری صرفا مختص مدیران ارشد سازمان نیست و در همه پست های کلیدی برای موفقیت سازمان ضروری است. جانشین پروری یک فرآیند نظام یافته است و بدون رویکرد سیستمی کارایی نخواهد داشت. در طی فرآیند جانشین پروری خزانه استعدادهای مورد نیاز سازمان ایجاد می شود. سازمان ها با استقرار نظام جانشین پروری اطمینان می یابند که پست های کلیدی و مهم در زمان مورد نیاز با نیروی انسانی مستعد و شایسته تامین می شوند. جانشین پروری یک فرآیند کوتاه مدت و زودبازده نیست، بلکه نیازمند نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی مستمر است.جانشین پروری با استخدام کارکنان مستعد و پرورش تدریجی آن ها نامزدهای جانشینی را برای هریک از پست های کلیدی سازمان تامین می کند. هدف جانشین ­پروری تبدیل استعدادهای کنونی سازمان به استعدادهای مورد نیاز آن در آینده می باشد. جاب داک با ارائه بسترهای ارزیابی کارکنان و بواسطه تحلیل های فردی و گروهی سازمان، ابزاری کارآمد جهت فرایند های شناخت و پرورش استعدادهای سازمان می باشد.

keyboard_arrow_up